Normer för medlemskap i Sveff

Krav på medlemmar i Sveff

 • Företagen skall följa svensk lagstiftning som berör företagets verksamhet och produkter (nedan följer exempel på central lagstiftning på området)
 • Företagen ska uppföra sig etiskt på marknaden och följa utslag av allmänna reklamationsnämnden
 • Företagen skall delta i de för dem relevanta statistikgrenar som Sveff bedriver
 • Företagen åläggs att följa de överenskommelser som föreningens styrelse antar i samarbete med svenska myndigheter
 • Företagen skall beakta de branschrekommendationer som beslutas av Sveffs styrelse (dessa publiceras per omgående på Sveffs hemsida).

Gällande lagstiftning

 • Kemikalieinspektionens föreskrifter (alla kemiska produkter utom kosmetik och hygienprodukter)
  – Anmälan till produktregistret och erläggande av avgift
  – Korrekt klassificering, märkning och varuinformation i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter.
 • Räddningsverkets föreskrifter
  – Regler om märkning och förvaring av brandfarliga varor och aerosoler
  – Regler om transport av farligt gods
 • Producentansvar för förpackningar
  – Företaget ska vara registrerat hos REPA eller omhänderta använda förpackningar på likvärdigt sätt (om det senare gäller ska företaget årligen rapportera återvinningsmetod och förpackningsvolymer till Naturvårdsverket)
 • Marknadsföringslagen
  – Krav på vederhäftig marknadsföring

Avvikelse från ovanstående normer

Medlemsföretag som avviker från dessa normer förväntas skyndsamt rätta sig vid påpekande.