Miljöpolicy

Engwall o. Claessons målsättning är att vara ett framgångsrikt företag, som tillverkar färg med högsta funktions- och miljökrav tillgodosedda. Miljöarbetet skall bedrivas kontinuerligt utifrån ett förebyggande synsätt. Vi skall genom insatser i alla led i livscykeln successivt minska den totala miljöbelastningen. Vi skall härvidlag i möjligaste mån välja förnyelsebara råvaror, hushålla med begränsade resurser, utnyttja effektiva tillverkningsmetoder och i övrigt tillse att produktion och produkter har minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut på alla nivåer i organisationen. Miljöaspekter skall inte betraktas som ett enskilt område, utan integreras i verksamheten. Medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner har ett personligt miljöansvar i det löpande arbetet. Företagets medarbetare skall genom information och utbildning motiveras till att utföra sina arbetsuppgifter med miljöansvar.

Verksamheten skall bedrivas så att vi med god marginal efterlever såväl miljölagstiftningens lagar och förordningar samt övriga krav som ställs på verksamhet och produkter. Vi skall tillmötesgå aktuella miljörelaterade krav från myndigheter. Vi beaktar även miljökrav från annat håll och anser att den ur miljösynpunkt bästa produkten utvecklas i dialog med kunder, organisationer, myndigheter, leverantörer m.fl. Denna policy utgör grunden för vårt övergripande och detaljerade miljöarbete och det är alla medarbetares skyldighet att gemensamt verka för att uppfylla och förverkliga den.

Johan Claesson

Verkställande direktör