Kvalificeringsvillkor för BASTA

För att en produkt ska få registreras i BASTA-systemet finns det ett antal kvalificeringsvillkor. De består av krav på produktens innehåll och på leverantören.

Kraven på produkternas innehåll består av ett antal egenskapskriterier.

De innebär att produkter inte får innehålla kemiska ämnen (över angivna halter) med följande egenskaper :

 • Cancerframkallande ämnen
 • Mutagena ämnen kategori (ämnen som skadar arvsmassan)
 • Reproduktionstoxiska ämnen (ämnen som skadar fortplantningen)
 • Persistenta eller mycket persistenta organiska ämnen (svårnedbrytbara ämnen)
 • Bioackumulerande eller mycket bioackumulerande organiska ämnen (ämnen som ansamlas i vävnader)
 • Ämnen skadliga för ozonskiktet
 • Även innehållet av bly, kvicksilver och kadmium regleras.
 • Dessutom begränsas innehåll av allergiframkallande ämnen, lösningsmedel, giftiga och miljöfarliga ämnen för kemiska produkter.

Det finns två nivåer av egenskapskriterier. De mer omfattande för registrering i BASTA-registret, och de mer grundläggande för registrering i BETA-registret. För registrering i BETA-registret ställer vi också krav på miljö- och hälsoriskbedömning av produkten, och produkter i detta register bör bara väljas i andra hand.

Kraven på leverantören består av följande :

 • Innehållsdeklaration. Leverantören måste ha detaljerad kunskap om produktens kemiska sammansättning
 • Bedömningsunderlag. Leverantören måste kunna styrka bedömningen av att produkten klarar egenskapskriterierna
 • Kompetenskrav. För att göra bedömningen av produkten ställer vi krav på god kunskap om hälso- och miljöbedömningar
 • Systemrevisioner. Vi kontrollerar regelbundet att medverkande leverantörer följer våra villkor för medverkan i BASTA. Vid revision måste leverantören kunna uppvisa dokument som styrker bedömningen av produkterna.